(DZP - 31/2020) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

(DZP – 31/2020)

 

I. Podstawa prawna postępowania:

W postępowaniu ma zastosowanie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz regulamin udzielania zamówień w Szpitalu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro do kwoty mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro.

 

II. Nazwa zamówienia:

 

Usługa przygotowania i dystrybucji posiłków

dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55.32.10.00-6 – usługi przygotowywania posiłków;

55.32.20.00-3 – usługi gotowania posiłków;

55.52.00.00-1 – usługi dostarczania posiłków;

55.32.00.00-9 – usługi podawania posiłków.

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do nn. ogłoszenia.

 

IV. Warunki wykazania braku podstaw do wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykazania spełniania przez oferowaną usługę wymagań określonych przez Zamawiającego:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

 

2.1) w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali / wykonują należycie co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dystrybucji posiłków o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł;

2.2) dysponują samochodem / samochodami, które będą wykorzystywane do realizacji zamówienia, dopuszczonymi do przewozu żywności, zgodnie z ważną decyzją wydaną przez właściwego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.);

2.3) dysponują / będą dysponować co najmniej jednym wykwalifikowanym dietetykiem.

 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zdolności (zasobów) na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w powyżej musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt IV. 1) nn. ogłoszenia. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych powyżej, każdy z warunków, o których mowa w nn. ogłoszeniu musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

 

3) Potwierdzą, że oferowana usługa spełnia wymagania Zamawiającego, tj. potwierdzą, że posiadają:

3.1) wymagane prawem atesty i dopuszczenia do użytkowania dla sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w zakresie świadczonej usługi;

3.2) decyzję Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), która będzie potwierdzała, że kuchnia, w której będą przygotowywane posiłki spełnia wszystkie wymagania higieniczno – sanitarne w zakresie produkcji posiłków dla potrzeb lecznictwa zamkniętego;

3.3) decyzję Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), która dopuszcza samochód / samochody, jakimi dysponuje Wykonawca do przewozu żywności, które będą wykorzystywane w toku realizacji zamówienia.

 

V. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu i spełnianie przez oferowaną usługę wymagań Zamawiającego:

1) Na potwierdzenie wymagań, o których mowa w pkt. IV. 1) nn. ogłoszenia Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie – zgodne z treścią załącznika Nr 3 do nn. ogłoszenia o zamówieniu.

2) Na potwierdzenie wymagań, o których mowa w pkt. IV. 2) nn. ogłoszenia Wykonawca wraz z ofertą składa:

2.1) oświadczenie – zgodne z treścią załącznika Nr 3 do nn. ogłoszenia o zamówieniu oraz wykaz zamówień porównywalnych – zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu oraz referencje.

2.2) oświadczenie – zgodne z treścią załącznika Nr 3 do nn. ogłoszenia o zamówieniu oraz wykaz samochodów – zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu.

2.3) oświadczenie – zgodne z treścią załącznika Nr 3 do nn. ogłoszenia o zamówieniu oraz wykaz osób – zgodnie z treścią załącznika Nr 9 do ogłoszenia o zamówieniu.

3) Na potwierdzenie wymagań, o których mowa w pkt. IV. 3) nn. ogłoszenia Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie – zgodne z treścią załącznika Nr 3 do nn. ogłoszenia o zamówieniu.

 

VI. Kryteria oceny ofert:

 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena - 100 %

2) Sposób obliczania punktacji będzie następujący:

oferta z najniższą ceną
spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

----------------------------------------------------- x 100 % (wartość kryterium) x 100

oferta z ceną badaną


 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium: cena. Zakres punktacji: do 100 punktów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.


 

VII. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 24 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 20.11.2020 r.

 

VIII. Warunki płatności:

60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Kancelarii Głównej w siedzibie Zamawiającego.

 

IX. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

1) Sposób przygotowania oferty:

1.1) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

1.2) Dopuszcza się wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum firm, spółkę cywilną). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

1.3) Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowo - cenowy zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

1.4) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą będzie skutkował odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę oferty.

1.5) Wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowo - cenowym, w tym samym opakowaniu (kopercie) należy złożyć:

1.5.1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy),

1.5.2) Dokumenty wymienione w pkt V nn. ogłoszenia.

1.6) Dokumenty składane wraz z ofertą należy złożyć w następującej formie:

1.6.1) pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie,

1.6.2) wykazy oraz oświadczenia należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

1.6.3) dokumenty dotyczące Wykonawcy (np. referencje) muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca; podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

1.7) Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

1.8) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonym/ymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami.

1.9) Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron.

1.10) Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

1.11) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy zaadresować oraz opisać w następujący sposób:

OFERTA DO POSTĘPOWANIA

Usługa przygotowania i dystrybucji posiłków

dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”

(DZP - 31/2020)

Nie otwierać przed dniem 10.11.2020 r., godz. 10:00

 

1.12) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert – w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

1.13) Przed upływem terminu składania oferty Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania oferty – w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

 

2) Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu,

Al. Legionów 10;

41 – 902 Bytom

Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać na adres jak wyżej. Oferta złożona po terminie nie będzie otwierana i zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

 

3) Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę, zgodnie z zapisami pkt IX. 2) nn. ogłoszenia należy złożyć do dnia:

10.11.2020 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych w dniu:

10.11.2020 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne. Odczytaniu podlega nazwa i adres Wykonawcy oraz cena oferty. Bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert Zamawiający poinformuje o wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu postępowania.

 

X. Pozostałe informacje:

1) Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

2) Wykonawca ponosi koszt przygotowania i sporządzenia oferty.

3) Zamawiający może poprawić w ofercie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami nn. ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziałów w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń/dokumentów, lub oświadczenia/dokumenty nie potwierdzą spełnianie warunków udziału Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania. Zamawiający nie jest zobowiązany do ponowienia procedury, o której mowa w zdaniu pierwszym.

5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz w miarę potrzeby wydłużenia terminu składania ofert.

6) Zamawiający na każdym etapie może unieważnić prowadzone przez siebie postępowanie bez podania przyczyn. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu kosztów przygotowania lub złożenia oferty.

7) Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjasnienie treści ogłoszenia o zamówieniu, kierując swoje zapytania w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) – adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Zamawiający winien udzielić wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

8) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w nn. ogłoszeniu. Jeżeli Wykonawca odmówi zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać wyboru następnej z ofert, która w kolejności uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium określonym w nn. ogłoszeniu i nie podlegała odrzuceniu (a Wykonawca nie podlega wykluczeniu).

9) W toku prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej.

 

XI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, 41 – 902 Bytom, Al. Legionów 10.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie nn. zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych3;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3. zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wykaz załączników:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

2) formularz ofertowo – cenowy;

3) oświadczenie Wykonawcy;

4) projekty umów;

5) przykładowy jadłospis dekadowy;

6) wykaz pomieszczeń / wyposażenia kuchni szpitalnej do odpłatnej dzierżawy wraz z wykazem wyposażenia kuchni szpitalnej przeznaczonego do dzierżawy + plan sytuacyjny (Zał. Nr 6.1);

7) wykaz zamówień porównywalnych;

8) wykaz samochodów;

9) wykaz osób.

 

Dokumentacja do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem (zamieszczono w dn. 12.11.2020 r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia